0item(s)

Je hebt geen items in je winkelwagentje.

Product was successfully added to your shopping cart.

Frequently Asked Questions - Veel gestelde vragen.

Inhoudsopgave:

 1. Cookies
 2. Nieuwsbrief
 3. Taal op de website
 4. Algemene verkoopsvoorwaarden
  1. Definities
  2. Identiteit van de verkoper
  3. Reservatie en bestelling
  4. Aanbod en assortiment
  5. Prijzen
  6. Levering
  7. Garantie
  8. Herroepingsrecht
  9. Klantendienst
  10. Technischedienst
  11. Verzuim
  12. Terugname
  13. Klachten
  14. Privacy
  15. Verzendkosten
 • Hoe schrijf ik me in/uit voor de nieuwsbrief?
  U kan zich inschrijven tijdens het maken van een account door “abonneer u op onze nieuwsbrief” aan te vinken.
  Wanneer u een account heeft kan u op de “account-pagina” de nieuwsbrief inschakelen door naar “nieuwsbrief-abonnementen” te gaan en daar het vinkje aan te vinken.
  Uitschrijven kan door bij “nieuwsbrief-abonnementen” het vinken uit te vinken.
 • Hoe kan ik de taal op de website wijzigen?
  U kunt de taal van de website wijzigen op elke pagina door links bovenaan op het vlagje van de door u gewenste taal te klikken: Nederlands, Français of Engels.

 • Algemene verkoopsvoorwaarden
  Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de Klant (“je”, “jij”) en de Verkoper (“wij”, “ons”). Door de website van de Verkoper te gebruiken, het plaatsen van Reservaties of Bestellingen, aanvaard je dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

  • Definities
   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
   Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
   Dag: kalenderdag.
   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

  • Identiteit van de verkoper
   De Verkoper is: Horecamaterialen De Meester Nv, Eeckelaerthof 6 9111 Belsele
   Email: info@demeesternv.be
   Telefoon: 03/ 772 73 54
   Fax: 03/ 772 73 55
   Met maatschappelijke zetel te: Haarsnijderslaan 16 9160 Lokeren BTW: BE 0467.158.730

  • Reservatie en bestelling
   Sommige artikelen die besteld worden uit de webshops betaal je op voorhand. Je koopt de artikelen online, telefonisch of via een andere communicatietechniek. Je bestelling wordt – na ontvangst van de betaling – geleverd op een door jou gekozen adres. Omdat je de artikelen al hebt gekocht voor je ze kon bekijken, is dit wel verkoop op afstand. Dat wil zeggen dat je na de levering recht hebt op 14 dagen herroepingsrecht (zie punt 7). Als een artikel niet beantwoord aan je verwachtingen, kan je dus afzien van je bestelling.

  • Aanbod en assortiment
   Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.
   Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden gewijzigd door de Verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, verzoeken we je om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

   Wij behouden altijd het recht om een prijsaanpassing door te voeren, mocht deze prijsaanpassing van toepassing zijn op een bestelling zullen wij steeds desbetreffende klant informeren of hij door wil gaan met zijn bestelling. Wij hebben steeds het recht om een bestelling te annuleren mocht de klant niet akkoord gaan met de voorgestelde prijswijziging.

   Voor sommige artikelen is een – al dan niet uitgebreide – montage nodig of dienen voorbereidende werkzaamheden (oa. metselwerken, grondwerken, vergunningen, aansluitingen van nutsvoorzieningen, enz.) te worden uitgevoerd. Je bent als enige verantwoordelijk om hiervoor de nodige schikkingen te treffen.

   Wij behouden ons het recht voor om Bestellingen of Reservaties te weigeren in de volgende gevallen:
   • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
   • In het geval wij vermoeden dat je de intentie hebt om de artikelen zelf door te verkopen;
   • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
   • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
   • Bij overmacht.

  • Prijzen
   De prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.
   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
   In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

   Leveringsprijzen hier onder vermelden.

  • Levering
   De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. Wij doen het mogelijke om bestelde en gereserveerde producten tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare stock. De door ons opgegeven leveringsdata zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zullen wij je onverwijld contacteren, om een nieuwe datum voor te stellen.
   Reservaties worden geleverd in de winkel. Je vindt ze daar op jouw naam en adres.
   Ze blijven er 14 dagen beschikbaar, waarna – bij niet-afhaling – de Reservatie automatisch wordt geannuleerd.

   Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur – gelijkvloers. Je staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage.De chauffeur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. Je tekent voor ontvangst van de levering. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan jou. In geval een wederaanbieding nodig is omwille van jouw afwezigheid, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen. Sommige Bestellingen kunnen enkel worden afgehaald in het door jou geselecteerde afhaalpunt – voor meer informatie, contacteer de klantendienst van de Verkoper.  Het is ten sterkst aanbevolen aanwezig te zijn tijdens de levering aan huis of op bureau. Bij afwezigheid zal de chauffeur het pakket overhandigen aan de receptie, buur of een nabijgelegen parcelshop. U wordt dan verzocht het pakket alsnog zelf op te halen.

  • Garantie
   Wettelijke Garantie: Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbinden wij ons ertoe het defecte artikel – of onderdeel – kosteloos te vervangen of herstellen. Wij behouden ons het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de Klant.

   Commerciële Garantie: Op sommige artikelen is een commerciële garantie van toepassing. Elke commerciële garantie laat de wettelijke garantie onveranderd. Deze commerciële garantie begint op hetzelfde moment te lopen als de wettelijke garantie, tenzij anders vermeld. De details hierover zijn terug te vinden op de website van de Verkoper en op het garantieticket dat samen met het kasticket wordt afgedrukt. Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze klantendienst.

   Garantievoorwaarden: Om een beroep te doen op een garantie, moet je het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling, binnen de garantieperiode, ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
   Voor Bestellingen, dien je vooraf contact op te nemen met de klantendienst om de praktische afspraken te maken. Naargelang de aard van het artikel kunnen wij beslissen om het defecte artikel hetzij op te halen voor herstelling – aan de voordeur, gelijkvloers - hetzij het bij je thuis te (laten) herstellen.

   Uitsluitingen: De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.
   Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door ons aangewezen derde.

   Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

  • Herroepingsrecht

   7.1. Volgende bepaling is enkel van toepassing op Bestellingen (zie punt 2).

   Je hebt het recht aan de Verkoper mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

   Deze termijn laat je toe het gekochte artikel te beoordelen ‘zoals in een winkelrek’.

   Niet tevreden?  Dan halen we het artikel af bij je thuis. Bij afhaling van de artikelen zal een transportkost in rekening gebracht worden.
   Zet het artikel op de afgesproken datum klaar aan de voordeur – gelijkvloers.
   Kleine artikelen kan u ofwel terug sturen (aangetekend, waarbij de kosten uiteraard voor de verzender/terug zender zijn) ofwel terug naar de winkel brengen.

   Het herroepingsrecht geldt enkel voor artikelen die nog in de originele verpakking zitten, met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs.

   Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
   • Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
   • Artikelen waarvan de verpakking – of een deel ervan – zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;
   • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken;
   • Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
   • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

   Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending of ophaling voor zijn rekening.

   7.2. Volgende bepaling is enkel van toepassing op Reservaties (zie punt 2).

   De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien
  • Klantendienst
   De klantendienst is bereikbaar op volgend nummer: 03 772 73 54 of via e-mail: info@demeesternv.be , van 08.30 tot 19.00 u. op weekdagen en van 9.00 tot 12.00 u. op zaterdag.

  • Technischedienst
   Horecamaterialen De Meester NV beschikt over een eigen Technische dienst, meer informatie kan u vinden op de pagina van de technische dienst zelf (hier).

  • Verzuim
   Indien je, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10 % verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur, ter vergoeding van de opgelopen administratieve kost.

  • Terugname
   Wij bieden je de mogelijkheid aan om je oud elektrisch of elektronisch apparaat in te leveren, bij aankoop van een nieuw artikel van hetzelfde type. Indien je hiervan gebruik wenst te maken, dien je ten laatste 4 dagen vóór de levering contact op te nemen met de klantendienst van de Verkoper.

  • Klachten
   Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkomingen bij de levering, moet je onmiddellijk melden, op straffe van verval van elk recht.

  • Privacy

   Horecamaterialen De Meester Nv verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken om je communicatie toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van je contract mogelijk te maken. Wil je ook communicaties via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door. Je gegevens worden bewaard in de klantenlijst van horecamaterialen De Meester Nv en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. Je kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en je kan weigeren dat je gegevens gebruikt om je informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Voor meer info, vraag het privacycharter van De Meester Nv.

 • Verzendkosten

  Gewicht (# kg) Prijs (in euro)
  < 5kg 5,50
  > 5kg & < 10kg 7,00
  > 10kg & < 32kg 8,50
  > 32kg & <40kg 20,00
  Gls Pallet 40,00 (GLS)
  Transport De Meester 50,00